ประวัติพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

“พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย”ที่จะเป็นหนึ่งใน “ศรีสง่าแห่งมหานคร” ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒสืบไปในกาลข้างหน้า เราได้เห็นพ้องให้กลุ่มเรือนไทยนี้มีชื่อว่า “เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว” เพื่อถวายเป็นศรัทธานุสรณ์แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาดุษฏีบัณฑิต จามมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2529 และเสด็จพระราชดำเนินมายัง พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์ที่จะสร้างกลุ่มอาคารเรือนไทยหมู่ภาคกลาง ในฐานะที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ณ ภาคกลางของประเทศไทย ประสงค์ที่จะได้กลุ่มอาคารเรือนไทยที่เป็นผลึกความคิดปัจจุบันเป็นกลุ่มเรือนไทยไม้สักทองผสานกับคอนกรีตเสริมเหล็ก และวัสดุต่างๆ ตามความเหมาะสม ความกลมกลืน ความงดงามและความคงทนถาวร เพื่อเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา ทุกสาขา ภูมิปัญญาทุกภาค ภูมิปัญญาที่คลอบคลุมทุกสังคมไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ราชบัณฑิต ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรมไทยเป็นผู้ออกแบบและคุมการก่อสร้าง อาคารชั้นบนประกอบไปด้วยอาคารทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอสมุดภูมิปัญญาไทย หอนิทรรศการ ห้องประชุม ศาลากิจกรรม ห้องสำนักงาน สามารถใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมพิธีการต่างๆ ชั้นล่างหรือใต้ถุนกั้นเป็นห้องกระจกติดเครื่องปรับอากาศ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย แสดงวัตถุภูมิปัญญาต่างๆ มีศาลาริมน้ำ มีประติมากรรม ชื่อ “นกคุ้ม” ของ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม)
COPYRIGHT
http://twm.swu.ac.th @ 2014 | All Rights Reserved
แบบประเมินเว็บไซต์
เชิญตอบแบบประเมินเว็บไซต์ได้ที่นี่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 หมู่ที่ 6 ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 16 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120