โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน
"นวการลากและระบาย" พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยร่วมกับศุนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม Workshop ทางด้านศิลปะให้กับครูผู้สอนวิชาศิลปะ...อ่านต่อ
โครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงภูมิปัญญาไทย
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงภูมิปัญญาไทย ให้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ 9 ภูมิปัญญาไทย, นิทรรศการผ้าไทย, นิทรรศการพรรณไม้ในวรรณคดีไทย, นิทรรศการการละเล่นไทย, นิทรรศการวัตถุภูมิปัญญา โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ นิสิต นักเรียนที่อยู่ในจังหวัดนครนายกด้วย...อ่านต่อ
COPYRIGHT
http://twm.swu.ac.th @ 2014 | All Rights Reserved
แบบประเมินเว็บไซต์
เชิญตอบแบบประเมินเว็บไซต์ได้ที่นี่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 หมู่ที่ 6 ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 16 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120