โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน
"นวการลากและระบาย" พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยร่วมกับศุนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม Workshop ทางด้านศิลปะให้กับครูผู้สอนวิชาศิลปะ และครูในจังหวัดนครนายก ในห้ัวข้อ "ศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : นวการลากและระบาย" โดยศาสตราจารย์พิเศษอารีย์ สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นศิลปะการลากเส้นระบายสี "ตามอัธยาศัย" เสริมเทคนิคใหม่ๆ สร้างความคิดสร้างสรรค์ภาคปฏิบัติ ซึ่งผลงานจากการ Workshop ดังกล่าวจะนำมาจัดแสดงที่ หอนิทรรศการ G23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ต่อไป