แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำชี้แจง : แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


ตอนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

นิสิต     บุคลากร     ผู้สนใจทั่วไป


ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

รายการ เห็นด้วย
มากที่สุด
[5]
เห็นด้วย
มาก
[4]
เห็นด้วย
ปานกลาง
[3]
เห็นด้วย
น้อย
[2]
ไม่เห็นด้วย
[1]
1. เนื้อหามีความน่าสนใจ
2. การนำเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจน่าติดตาม
3. การจัดลำดับหน้าเพจเข้าใจง่าย
4. การใช้งานมีความเข้าถึงได้ง่าย
5. การออกแบบหน้าเพจมีความน่าสนใจ
6. ภาพประกอบมีความน่าสนใจ
7. ภาพประกอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
8. สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
9. รูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม
10. ข้อมูลต่างๆสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
11. เสียงวีดิทัศน์มีความชัดเจน
12. วีดิทัศน์มีความเหมาะสม


ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม